Close Qmusic

Actievoorwaarden Win een zonnepanelensysteem

Op de actie “Win een zonnepanelensysteem” van Volta Limburg zijn deze actievoorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Definities

 • Actie: “Win een zonnepanelensysteem”.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die woonachtig is in Limburg en beschikt over een eigen woning met een geschikt dak voor zonnepanelen.
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website https://qmusiclimburg.nl/acties/win-een-zonnepanelensysteem
 • De Organisatie: Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna “Qmusic”) in samenwerking met Volta Limburg
 • Prijs: Eén tegoedbon voor 6 JA Solar 300Wp zonnepanelen van Volta Solar inclusief SolarEdge 2200 HDWave omvormer en installatie van deze zonnepanelen en btw-teruggave service door Volta Solar, met een consumentenwaarde van € 4.069,94 inclusief btw en exclusief ServiceGarantPlan.
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door de inzending van een ingevuld deelname formulier op de  Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven vanaf 20 mei tot en met 24 mei via de Website.
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd. 
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.
 • Inzendingen, ontvangen ná de deadline van 24 mei, worden niet in behandeling genomen.
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.

Artikel 4: Verloop van de Actie 

 • Deelnemers dienen hun Inzending voor de gestelde deadline van 24 mei in te dienen via de Website.
 • Uit alle Inzendingen wordt één willekeurige Deelnemer gekozen.
 • Aan de hand van het opgegeven woonadres (postcode en huisnummer) wordt getoetst of de Deelnemer zonnepanelen geplaatst kan krijgen. Dit gebeurt aan de hand van Dakcheck op voltalimburg.nl
 • Indien het dak volgens de Dakcheck niet geschikt wordt bevonden, komt de Prijs voor deze Deelnemer te vervallen.
 • Uit alle inzendingen wordt dan een andere willekeurige Deelnemer gekozen. Waarbij wederom via de Dakcheck getoetst wordt of zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
 • Dit proces herhaalt zich totdat er één willekeurige Deelnemer wordt gevonden bij wie het dak geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Deze Deelnemer is de winnaar.
 • Volta Solar komt het zonnepanelensysteem installeren op het in de Dakcheck opgegeven adres van de winnaar. 
 • De Organisatie kan er voor kiezen om de (winnende) Inzending en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
 • De winnende Deelnemer wordt via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien hij/zij de Prijs heeft gewonnen.
 • Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigd, komt de Prijs te vervallen. 

Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is, woonachtig is in Limburg en beschikt over een eigen woning. Medewerkers van Volta Limburg alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

Artikel 6: Eén inzending per Deelnemer

 • Elke Deelnemer mag één Inzending per e-mailadres inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

Artikel 7: De Prijzen

 • De Winnaar ontvangt één tegoedbon voor 6 JA Solar 300Wp zonnepanelen van Volta Solar inclusief SolarEdge 2200 HDWave omvormer en installatie van deze zonnepanelen en btw-teruggave service door Volta Solar, met een consumentenwaarde van € 4.069,94 inclusief btw en exclusief ServiceGarantPlan.
 • Winnaar is zelf verantwoordelijk voor meerkosten bij groter aantal zonnepanelen, ander type zonnepanelen of een andere omvormer.
 • De tegoedbon is zes maanden geldig vanaf 1 juni 2019.
 • Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
 • Aan het ontvangen van de Prijs zijn geen kosten verbonden voor de Winnaar.
 • Voor zover vereist, zal de Organisatie zorgdragen voor het vergoeden en aangifte van kansspelbelasting

Artikel 8: Verboden informatie

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:
  • informatie die in strijd is met de goede zeden;
  • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen. 
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld. 
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.
 • De verantwoordelijkheid na het plaatsen van zonnepanelen ligt bij De Deelnemer. Volta Solar blijft technisch verantwoordelijk voor de zonnepanelen en de aansluiting ervan conform hun voorwaarden. De kosten van het plan, exclusief ServiceGarantPlan, en de uitvoering neemt De Organisatie voor haar rekening.

 


Express yourself!

 

Station Qmusic Limburg Qmusic nonstop Qmusic foute uur Qmusic Top 40 Qmusic Top 1000 Playlist Berichten Volume
Maximize Minimize